fbpx

Category Archives: การเป็นพ่อแม่

บทความให้ข้อคิดและเคล็ดลับสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นบทบาทการเป็นพ่อแม่ในการดูแลและเลี้ยงดูลูก

สูตรลับความร่วมมือและความสามัคคีผ่านนิทาน “ขบวนพาเหรดขนมปังหอมกรุ่น”

ขบวนพาเหรดขนมปังหอมกรุ่น

นิทาน เรื่อง “ขบวนพาเหรดขนมปังหอมกรุ่น” เป็นนิทานที่มีเนื้อหาโดดเด่นในแง่ของการสอนเด็กๆ ให้รู้จัก การช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน ผ่านการร่วมมือกันทำขนมปังของตัวละครต่างๆ เพื่อไปช่วยเหลือเพื่อนสัตว์ที่กำลังประสบภัยพิบัติ นิทานได้สอดแทรกคุณธรรมเรื่องความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันไว้อย่างกลมกลืน ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้คุณธรรมดังกล่าวไปพร้อมๆ กับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการอ่านนิทาน เรื่องราวนี้จึงเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการปลูกฝังคุณธรรมอันดีงามให้กับเด็กๆ

เรื่องย่อ

เนื้อเรื่องโดยสังเขป กระต่ายน้อยได้ยินเสียงท้องร้องจ๊อกๆ ดังมาจากคุณยายฮิปโปและสัตว์ป่าที่หนีไฟมา จึงชวนเพื่อนๆ อย่างกระรอกและจิ้งจอกมาช่วยกันทำขนมปังไปให้ กระต่ายน้อยมีความคิดริเริ่มที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย แทนที่จะนิ่งเฉย ทุกตัวต่างพร้อมใจและเต็มใจที่จะช่วย โดยไม่รังเกียจว่าจะต้องเหนื่อยยาก ทุกตัวร่วมแรงร่วมใจกันแบ่งหน้าที่ นวดแป้ง ขยำ และปั้นขนมปังรูปทรงต่างๆ ด้วยสุดฝีมือ ตามความถนัดของตน

คุณธรรมจากนิทาน การช่วยเหลือ แบ่งปันกัน นิทานเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึง การช่วยเหลือ เกื้อกูลกันของตัวละครต่างๆ ทุกตัวละครพร้อมใจกันทำขนมปังเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องของตัวเองโดยตรง แต่ทุกตัวก็ยินดีที่จะอาสาช่วย ไม่นิ่งดูดายเมื่อเห็นผู้อื่นเดือดร้อน ตัวละครทุกตัวต่างร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่ ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด จนสามารถผลิตขนมปังออกมาได้เป็นจำนวนมากมายมหาศาล เพียงพอที่จะไปแจกจ่ายให้เพื่อนสัตว์ที่กำลังอดอยากได้อิ่มท้อง

การทำงานเป็นทีม

นอกจากจะสอนเรื่อง การช่วยเหลือ กันแล้ว นิทานเรื่องนี้ยังสอนเรื่องการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เมื่อตัวละครหนึ่งเหนื่อย อีกตัวก็จะสลับเข้ามาช่วยต่อทันที ทำให้ทุกขั้นตอนการทำขนมปัง ไม่ว่าจะเป็นการนวด การขยำ หรือการปั้น สามารถดำเนินต่อเนื่องไปได้อย่างราบรื่น จนสำเร็จลุล่วง ตัวละครทุกตัวต่างได้ช่วยกันปั้นขนมปังด้วยสุดฝีมือตามที่ตนถนัด แสดงให้เห็นถึงการรู้จักใช้ความสามารถของแต่ละคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้การทำงานเป็นทีมสำเร็จได้ด้วยดี

ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

เมื่อขนมปังเสร็จ ตัวละครก็ได้มีการแบ่งปันขนมปังที่ทำร่วมกันนั้น ให้กับสัตว์ป่าที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ ทั้งยังคำนึงถึงความต้องการของเพื่อนๆ แต่ละตัวด้วย โดยได้ปั้นขนมปังเป็นรูปทรงที่เพื่อนอยากได้ เช่น กระต่ายอยากได้ขนมปังรูปแครอต กระรอกอยากได้ขนมปังรูปลูกโอ๊ก ส่วนจิ้งจอกอยากได้รูปกระดูก เป็นต้น ตัวละครมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน รู้จักคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น ไม่เอาแต่ใจตนเอง

การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

การอ่านนิทานให้ลูกฟัง คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง สามารถนำนิทานเรื่องนี้ มาเป็นสื่อในการเล่านิทานให้ลูกๆ ฟัง โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ตัว คอยชี้ให้เห็นว่าการรวมพลังของตัวละคร ด้วยการร่วมมือร่วมใจกัน แบ่งหน้าที่กันทำ จะนำมาซึ่งความสำเร็จ เหมือนในเรื่องที่สามารถทำขนมปังได้สำเร็จและเป็นจำนวนมากพอที่จะนำไปช่วยเหลือผู้อื่น เด็กๆ จะได้ซึมซับคุณธรรม การช่วยเหลือ แบ่งปันจากการฟังนิทานไปโดยไม่รู้ตัว

การมอบหมายงานให้ลูกทำ

คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถต่อยอดจากการอ่านนิทาน โดยการมอบหมายงานง่ายๆ ให้กับลูก อาจเป็น การช่วยเหลือ งานบ้านเล็กน้อย เช่น ล้างจาน กวาดบ้าน หรือการทำกิจกรรมร่วมกับพี่น้องในบ้าน เช่น งานประดิษฐ์ การเล่นของเล่นด้วยกัน เพื่อฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การแบ่งหน้าที่ ผลัดเปลี่ยนกันทำ ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง หรือเอาเปรียบกัน การฝึกให้ลูกได้ลงมือกระทำจริง จะช่วยส่งเสริมให้ลูกสามารถนำคุณธรรมจากในนิทานมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยปลูกฝังนิสัยดีๆ ให้ติดตัวลูกไปตลอด

บทสรุป

ทุกคนในครอบครัว ตลอดจนในสังคม ควรมีความรักความสามัคคี ให้ ความร่วมมือ ในการทำสิ่งต่างๆ ร่วมกัน รวมถึงช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อยามจำเป็น บางครั้งอาจต้องเสียสละเพื่อส่วนรวม สิ่งเหล่านี้ควรปลูกฝังให้เป็นคุณธรรมประจำใจของลูกๆ ไปตั้งแต่ยังเล็ก ซึ่งการอ่านนิทานดีๆ ที่มีคติสอนใจ เช่นเรื่อง “ขบวนพาเหรดขนมปังหอมกรุ่น” ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างคุณธรรมเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี เพราะการที่เด็กๆ ได้ซึมซับคุณธรรมจากเรื่องราวผ่านตัวละครที่เขาชื่นชอบ จะทำให้เด็กๆ สามารถจดจำและนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีได้ในอนาคต

ความร่วมแรง ร่วมใจ การรู้จักสามัคคีกัน และการคำนึงถึงจิตใจของกันและกัน เป็นคุณธรรมอันทรงคุณค่า ที่จะช่วยส่งเสริมให้การทำสิ่งต่างๆ ร่วมกัน ประสบความสำเร็จได้อย่างราบรื่น การหล่อหลอมคุณธรรมดังกล่าวให้เกิดขึ้นในจิตใจของลูกๆ ไม่เพียงจะช่วยให้เด็กๆ มีเกราะคุ้มกันทางใจ รู้จักคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน แต่ยังจะทำให้เด็กๆ สามารถใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในระยะยาวอีกด้วย นิทานจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถเสริมสร้างรากฐานคุณธรรมให้กับลูกๆ เราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Q&A  ขบวนพาเหรดขนมปังหอมกรุ่น

Q: นิทานเรื่อง “ขบวนพาเหรดขนมปังหอมกรุ่น” สอนเรื่องอะไรเป็นหลัก
A: นิทานเรื่องนี้สอนเรื่องการช่วยเหลือแบ่งปันกัน ความร่วมมือ และการทำงานเป็นทีมเป็นหลัก

Q: ใครเป็นผู้ริเริ่มความคิดในการทำขนมปังเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องนี้
A: กระต่ายน้อยเป็นผู้ริเริ่มความคิดในการทำขนมปังเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่าที่หนีไฟมาและกำลังอดอยาก

Q: นิทานเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงการช่วยเหลือกันของตัวละครอย่างไร
A: ตัวละครทุกตัวพร้อมใจกันช่วยทำขนมปัง ถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องของตัวเองโดยตรง ทุกตัวร่วมแรงร่วมใจกันจนทำขนมปังได้เป็นจำนวนมาก พอจะแบ่งปันให้ผู้ที่กำลังเดือดร้อน

Q: นิทานเรื่องนี้สอนเรื่องการทำงานเป็นทีมอย่างไร
A: เมื่อตัวละครตัวใดเหนื่อย อีกตัวจะเข้ามาสลับช่วยต่อทันที ทำให้การทำขนมปังดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ทุกตัวใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ในการทำงานร่วมกัน

Q: ตัวละครในเรื่องแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจกันอย่างไร
A: ตัวละครคำนึงถึงความต้องการของเพื่อนๆ โดยปั้นขนมปังเป็นรูปทรงที่เพื่อนแต่ละตัวชื่นชอบ เช่น กระต่ายชอบแครอต กระรอกชอบลูกโอ๊ก เป็นต้น

Q: คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้นิทานเรื่องนี้เพื่อสอนลูกเรื่องใดได้บ้าง
A: คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้นิทานเรื่องนี้สอนลูกเรื่องการมีน้ำใจ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ตัว ความร่วมมือ และการทำงานเป็นทีม

Q: นอกจากการอ่านนิทาน ผู้ปกครองควรทำอย่างไรเพื่อส่งเสริมให้ลูกนำคุณธรรมจากนิทานไปใช้ในชีวิตประจำวัน
A: ผู้ปกครองควรมอบหมายงานง่ายๆ เช่น งานบ้าน หรือกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกับผู้อื่น เพื่อฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่ การเห็นอกเห็นใจกัน และไม่เอาเปรียบผู้อื่น

Q: การปลูกฝังคุณธรรมเรื่องความสามัคคี ความร่วมมือให้ลูก มีความสำคัญอย่างไร
A: การปลูกฝังคุณธรรมเหล่านี้ให้ลูกตั้งแต่เด็ก จะช่วยสร้างเกราะคุ้มกันทางใจ ทำให้ลูกคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

Q: นิทานเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคุณธรรมให้ลูกอย่างไร
A: เด็กๆ สามารถซึมซับคุณธรรมจากเรื่องราวและตัวละครในนิทานโดยไม่รู้ตัว การเห็นตัวอย่างที่ดีของตัวละครที่ชื่นชอบ จะช่วยให้เด็กจดจำและนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตได้

Q: หากต้องการให้ลูกมีพื้นฐานจิตใจที่ดี ควรเริ่มปลูกฝังคุณธรรมเหล่านี้ตั้งแต่เมื่อไหร่
A: ควรเริ่มปลูกฝังคุณธรรมให้ลูกตั้งแต่ยังเล็ก เพราะเป็นช่วงที่ลูกซึมซับทุกอย่างได้ง่ายที่สุด และจะติดตัวลูกไปตลอด หากได้รับการปลูกฝังที่ดีตั้งแต่ต้น

3 กิจกรรมทำให้ลูกนอนหลับฝันดี

3 กิจกรรมทำให้ลูกนอนหลับฝันดี

วิธีแก้ปัญหาให้ลูกเข้านอนเป็นเวลาและหลับฝันดีนั้นทำได้ไม่ยากเลยค่ะ1.จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด สบายตา ดูน่ารัก สวยงาม เตรียมพร้อมที่จะนอน เปิดดนตรีคลอเบาๆ ให้ลูกรู้สึกผ่อนคลาย มีตุ๊กตาตัวโปรดวางอยู่ข้างๆ อาจให้ลูกพูดคุยและกอดตุ๊กตานอน เพื่อให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองมีเพื่อนจะได้นอนง่ายขึ้น

2. อ่านนิทานด้วยกัน  ให้ลูกเป็นคนเลือกแล้วคุณพ่อคุณแม่อ่านให้ฟัง อย่าลืมตกลงเรื่องเวลากับลูกว่าจะฟังนิทานได้กี่เรื่อง และต้องเข้านอนตอนไหน ควรให้ลูกเข้านอนไม่เกิน 2 ทุ่ม เพราะถ้านอนดึก ลูกจะเหนื่อย ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนอะดรีนาลีนและคอร์ติซอลออกมาทำให้หลับยาก ตื่นกลางดึกบ่อยและตื่นเช้าเกินไป จนทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอ

3. ชวนลูกคุยสร้างความผูกพันกับลูก ก่อนนอนชวนลูกคุยเล่นสบายๆ ถามลูกว่าวันนี้ทำอะไรมาบ้าง ชอบหรือไม่ชอบสนุกหรือไม่อย่างไร ฯลฯ  จากนั้นลองเล่าถึงสิ่งที่พ่อแม่พบเจอให้ลูกฟังบ้าง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขณะพูดคุยควรโอบกอดสัมผัสลูกด้วยความรักไปด้วย

กิจกรรมก่อนนอนควรเป็นกิจกรรมที่สงบ หลีกเลี่ยงพูดถึงเรื่องร้ายๆ เช่น อุบัติเหตุ นินทาว่าร้ายคนอื่น ไม่ควรให้ลูกดูโทรทัศน์หรือฟังเรื่องน่ากลัว รวมถึงเรื่องกังวลใจ ลูกจะได้ไม่เก็บไปคิดและนอนฝันร้าย ถ้าจะให้ดีควรให้ดื่มนมอุ่น สักแก้ว จะช่วยให้ลูกรู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายขึ้น

   นิทาน “ป๋องแป๋งไม่ยอมนอน” เป็นนิทานที่ ฝึกลูกให้รู้จักเตรียมพร้อมเข้านอนตรงเวลา ผ่านเรื่องราวน่ารักของ “ป๋องแป๋ง” ตัวละครสุดฮิตที่เด็กๆ ชื่นชอบ เช่นเข้าห้องน้ำก่อนนอน ฟังนิทานก่อนนอน พร้อมวิธีฝึกลูกให้เข้านอนง่ายๆ ไม่งอแงในท้ายเล่ม เหมาะสำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ของเด็กเล็ก

   ป๋องแป๋ง ไม่ยอมนอน เดี๋ยวปวดฉี่ อยากกอดตุ๊กตาหมี ไม่ยอมให้ปิดไฟ จนในที่สุดเอานิทานมาให้พ่ออ่านให้ฟัง ป๋องแป๋งฟังนิทานที่พ่ออ่าน ก็ค่อย ๆ เคลิ้มจนหลับไป

————————————————

 

อ่านบทความดีๆ ที่ช่วยในการเลี้ยงลูก ได้ทางเว็บไซต์ www.passeducation.com