Do's & Don'ts in Asean

คุณสมบัติสินค้า:

เรียนรู้มารยาททางสังคมที่ควรทำและไม่ควรทำของ 10 ชาติอาเซ๊ยน

Share

หนังสือภาพความรู้รวบรวมมารยาทควรทำ (Do) และไม่ควรทำ (Don't) ของ 10 ชาติอาเซียน เพื่อความเข้าใจและปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามกาละเทศะของแต่ละประเทศ 

Powered by MakeWebEasy.com