ชาติที่ 10 การให้ทานของพระเวสสันดร
ชื่อสินค้า: ชาติที่ 10 การให้ทานของพระเวสสันดร

พัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ประเภทสินค้า: นิทานภาพ

รหัสสินค้า: B3AE10
ISBN: 9789748389721

เรื่อง: ปิติพร วทาทิยาภรณ์
ภาพ: นรินทร์ เซียวพิบูลย์กิจ
ขนาด: 20.5 x 20.5
จำนวน: 24 หน้า
0 ความคิดเห็น
ราคา: 75฿จำนวน:  


ชาติที่ 10 การให้ทานของพระเวสสันดร

สนุกกับเรื่องราวของพระเวสสันดร ซึ่งมีความเมตตากรุณา และตั้งใจจะให้ทานทุกอย่างที่พระองค์มี แม้แต่พระมเหสีและพระกุมารทั้งสองก็ทรงยอมสละได้ เพราะพระองค์เชื่อว่า การให้ทานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นบารมีสูงสุด สอดแทรกความรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม (MQ)