Do you know Asean : ASEAN History Wall Chart
ชื่อสินค้า: Do you know Asean : ASEAN History Wall Chart

เสริมความรู้วิชาสังคมศึกษาฯ เรื่อง ประชาคมอาเซียน

ISBN: 8858278003634

เรื่อง: กองบรรณาธิการ
ภาพ: เฉลิม อัคคะพู, สมชาย ปานประชา
ขนาด: 20.0 x 117.0
0 ความคิดเห็น
ราคา: 290฿จำนวน:  


Do you know Asean : ASEAN History Wall Chart

สื่อการสอนที่ลำดับเหตุการณ์เพื่อให้เห็นภาพรวมในประวัติศาสตร์ของ 10 ชาติ อาเซียน ทั้ง 5 ยุคคือ ยุคก่อตั้ง ยุคล่าอาณานิคม ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุคสงครามเย็น และยุคก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน

แบบฝึกลูกให้เก่งสังคม ป.2
แบบฝึกลูกให้เก่งสังคม ป.2
185฿
0 ความคิดเห็น