Pass Book Club

ความเป็นมา
การอ่าน ถือเป็นพื้นฐานสำคัญ ของการพัฒนาเด็กในทุกๆด้าน
เนื่องจากการอ่านก่อให้เกิดความรู้ ความคิด
อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป
แต่ในปัจจุบันสถิติการอ่านของคนไทยยังน้อยมาก
เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศ
การรณรงค์ส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วน
จะช่วยผลักดัน เด็กและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น
อันจะนำไปสู่สังคมอุดมปัญญา
				
โครงการ “Pass Book Club ดินแดนแห่งนักอ่าน”
สนับสนุนโดย บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชน
ตลอดจนผู้ที่ไม่ชอบอ่านหนังสือ ให้หันมาสนใจและรักการอ่านมากขึ้น
โดยผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่จะทำให้การอ่านเป็นเรื่องสนุก
ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน เพราะการอ่านนำไปสู่การค้นพบ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
				
วัตถุประสงค์
  เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
  เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
  เพื่อผลักดันให้สังคมไทย ก้าวไปสู่สังคมอุดมปัญญา
รับส่วนลดพิเศษ 15% จากราคาปก
เมื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ หรือที่โชว์รูม Pass Book Shop
				
รับส่วนลดเพิ่มอีก 5% จากราคาขาย
ในงาน Book Fair ที่สำนักพิมพ์เข้าร่วม
				
สิทธิพิเศษ ในการเข้าร่วมกิจกรรม
หรือรับการอบรมจากบริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
				

กลับไปยังหน้า