Publisher

                                                Profile Publishers  Awards Contact Us

พ.ศ. 2552 บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น เปิดใช้ชื่อสำนักพิมพ์ใหม่
เพื่อคัดกรองหนังสือสู่กลุ่มเป้าหมายตามช่วงวัยพัฒนาการของเด็ก ได้แก่